Thursday, April 12, 2007

Orbitalet atomike dhe hibridizimi

Ju rikujtojmë:
Struktura e atomit
· Bërthama
· Mbështjellësi elektronik


Elerktronet e mbështjellësit elektronik lëvizin nëpër:
1. Nivele (K L M N O P Q)
2. Nënnivele ( s p d f )

· Orbitalet atomike: janë vendi hapsinor ku besushmëria e gjetjes së elektroneve është maximale 95%

Orbitalet atomike janë:s p d f g h

Orbitalet atomike karakterizohen me:

- Energji

- Formë

- Orientim hapsinor

Energjia:orbitalet kanë energji të ndryshme dhe ajo rritete duke shkuar prej orbitale s kah orbitalja p d f g h

Forma:

Orbitalja s ka formë sferosimetrike dhe nuk është e orientuar në hapsirë.

Orbitalja p ka formën e tetëshes së shtypur dhe është e orientuar në hapsirë në sistemin koordinativ x,y z pranda egzistojnë tre orbitale p (px,py,pz)

Hibridizimi: Hibridizimi paraqet përzierjen e orbitaleve atomike,gjat hibridizimit ndodh eksitimi i elektroneve nga një orbitale e nivelit më të ulët në orbitalen e nivelit më të lartë sh: hibridizimi sp3


Llojet e hibridizimit :
sp3, sp2, sp